Brskaj po izdelkih

Brskaj po vsebinah

logo-1.gif

Splošni pogoji poslovanja kluba Baby Center

 1. O KLUBU BABY CENTER
 2. UGODNOSTI KLUBA BABY CENTER
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. SISTEM OZNAČEVANJA CEN IN BONUSA
 6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.babycenter.si IN APLIKACIJO MOJ PROFIL
 7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRENEHANJE ČLANSTVA
 11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠČITA

 

1. O KLUBU BABY CENTER

a) Splošni pogoji poslovanja kluba Baby Center so pravna osnova za poslovanje s kartico kluba Baby Center (v nadaljevanju kartico kluba). S podpisom Pristopnice član kluba Baby Center (v nadaljevanju član kluba) potrdi poznavanje določil poslovanja kluba in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju kluba, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja kluba so objavljeni na spletni strani www.babycenter.si in dostopni v trgovinah Baby Center.

b) Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti. Osebe, mlajše od osemnajst (18) let, morajo ob včlanitvi predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.

c) Članstvo v klubu je brezplačno in brezpogojno in velja do pisnega preklica člana kluba ali izdajatelja.

d) V klub se je mogoče včlaniti preko Pristopnice, ki je na voljo v trgovinah Baby Center in na spletnem mestu www.babycenter.si.

e) Izraz Član kluba se nanaša na osebo, ki se preko Pristopnice včlani v klub. Član kluba je nosilec članstva, s katerim Baby Center direktno komunicira.

f) Izraz Imetnik kartice se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko kluba, kateremu je bila kartica kluba predana s strani Člana kluba. Imetniki kartice so tako Član kluba kot tudi vse osebe, katerim je Član kluba v uporabo predal manjšo kartico z edinstveno črtno kodo.

2. UGODNOSTI KLUBA BABY CENTER

a) Kartica kluba imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane na spletnem mestu www.babycenter.si, objavljene v marketinških materialih Baby Centra, javnih medijih oz. v sporočilih, ki jih član prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov ali GSM. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna takojšnji popust ali pa pripis bonusa na kartico.

b) Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v trgovinah Baby Center v Sloveniji, v spletni trgovini www.babycenter.si (v nadaljevanju v trgovinah Baby Center) in na prodajnih mestih partnerskih podjetij.

c) Član kluba lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 7.a. Ponudbe, ki jih posamezni člani prejmejo, so v istem časovnem obdobju lahko različne.

3. KARTICA KLUBA

a) Izdajatelj in lastnik kartice kluba je družba Baby Center d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Baby Center).

b) Kartico kluba prejme vsak Član kluba, ki pravilno izpolni Pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini Baby Center.

c) Po oddaji Pristopnice stranka prejme komplet kartic kluba: veliko kartico in tri (3) manjše kartice (plastični obesek s črtno kodo članske številke). V primeru včlanitve preko spletne Pristopnice stranka na vpisani elektronski naslov prejme številko kartice, v roku do tridesetih (30) dni pa na vpisani domači naslov prejme še komplet kartic kluba.

d) Izraz kartica kluba se nanaša na vse štiri kartice iz kompleta kartic kluba z enako številko. Z vsemi štirimi karticami je mogoče pridobivati in koristiti bonuse. Pridobljeno ugodnost z eno izmed kartic je mogoče koristiti s katerikoli izmed štirih kartic.

e) Kartica kluba se aktivira z izdajo kartice na blagajni. Kartico kluba Baby Center imetnik kartice lahko predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, navedenih pod točko 2.b., v količinah primernih za gospodinjsko porabo.

f) Član kluba na lastno odgovornost kartice kluba lahko v uporabo posreduje izbranim osebam, pri čemer Baby Center ne prevzema odgovornosti za uporabo razdeljenih kartic kluba.

4. BONUS NA KARTICI

a) Kartica kluba imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi bonuse.

b) Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba.

c) Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico kluba. Član kluba v spletni trgovini lahko uveljavlja klubske ugodnosti z registracijo v spletno trgovino kot obstoječi član.

d) Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.

e) Baby Center ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi klubske kartice ob nakupu.

f) Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev, razen ob nakupu darilnih bonov Baby Center.

g) Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje.

h) Imetnik kartice kluba lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31. 1. naslednjega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine Baby Center. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.

i) Bonusi, pridobljeni v različnih akcijah, imajo lahko omejen datum veljave (ta je krajši od splošne veljavnosti do 31. 1. naslednjega leta) oziroma ga je mogoče uveljaviti le v določeni trgovini Baby Center. Pravila posamičnih akcij so v celoti opisana v Splošnih pogojih akcije in so v času trajanja posamične akcije objavljena na spletnem mestu www.babycenter.si.

j) V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.

k) Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.

l) Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice kluba. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.

m) Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da stanje bonusa na kartici tega ne omogoča, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.

n) Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu, prav tako je oba podatka mogoče preveriti preko spletne aplikacije Moj profil na www.babycenter.si.

o) Zbrani bonusi so v pristojnosti člana kluba in podjetje Baby Center d.o.o. za njih ne odgovarja.

p) Ko član kluba zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 11.d.

q) V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice kluba si Baby Center pridržuje pravico do njenega preklica.

5. SISTEM OZNAČEVANJA CEN IN BONUSA

 

NAZIVŠTEVILO ENOTOPIS
Redna cena 100 EUR Redna cena izdelka.
Akcijska cena 90 EUR Akcijska cena, ki jo plača stranka.
Klub bonus 15 EUR Vrednost, ki se prišteje na kartico.

 

6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.babycenter.si IN APLIKACIJO MOJ PROFIL

a) Spletna aplikacija Moj profil je aplikacija, prek katere se član kluba lahko seznani s stanjem bonusov na kartici, hkrati pa ureja osebne podatke na svoji kartici v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja kluba.

b) Spletna trgovina je spletno mesto, na katerem je mogoče opraviti nakupe artiklov, ki so predstavljeni na njem.

c) Obstoječi član kluba do spletne trgovine in aplikacije Moj profil dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom (številka kartice kluba). Član kluba je ob vstopu pozvan k takojšnji spremembi gesla. V kolikor član kluba ne spremeni prvotnega vstopnega gesla, Baby Center ne prevzema odgovornosti za morebitni vstop nepooblaščenih oseb v spletno trgovino in Moj profil člana kluba.

d) Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo Moj profil je elektronski naslov, ki ga mora stranka vpisati na Pristopnico. V primeru, da član kluba nima vpisanega elektronskega naslova med podatki na kartici, ga lahko dopiše, in sicer tako, da izpolni Obrazec za spremembo podatkov na način, zapisan v točki 8.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

a) Stranka s podpisom izjave na Pristopnici potrdi, da je seznanjena s Splošnimi pogoji poslovanja kluba Baby Center in jih v celoti sprejema. Dovoljuje, da podjetje Baby Center obdeluje njene osebne podatke z namenom izvajanja neposrednega trženja, za kar lahko uporablja podatke, ki jih je posredovala na pristopnici in podatke o opravljenih nakupih, ki jih lahko Baby Center uporablja za proučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja ter obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi Baby Centra in partnerskih podjetij. S tem je upravičena tudi do prilagojenih ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejela preko pošte, e-pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. S podpisom potrjuje, da je seznanjena, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke, oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.

b) Stranka s podpisom na Pristopnici zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Baby Center kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

c) Baby Center kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

d) Član kluba Baby Center lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec podatkov je dolžan v roku petnajstih (15) dni ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja, ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način (elektronsko sporočilo) obvestiti člana kluba, ki je to zahteval.

8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV

a) Član kluba lahko na svoji kartici, prek Obrazca za spremembo podatkov,spreminja osebne podatke, navedene na Pristopnici, upoštevajoč posebne pogoje pri spremembi imena, navedene v točki 8.e.

b) Spremembo podatkov na kartici lahko zahteva samo Član kluba za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki Člana kluba; v nasprotnem primeru se zahtevane spremembe ne izvedejo.

c) Baby Center ima pravico zahtevati vpogled v osebni dokument z namenom potrditve ujemanja podatkov.

d) Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje Obrazca za spremembo podatkov.

e) Član kluba lahko z Obrazcem za spremembo podatkov zahteva spremembo osebnega imena:

 

 • če je pri vnosu podatkov ob včlanitvi prišlo do tipkarske napake in član zahteva slovnični popravek imena. To lahko stori brez dodatne dokumentacije, oz.
 • če je član spremenil svoje osebno ime v drugo osebno ime; v tem primeru mora poleg zahteve po spremembi osebnega imena predložiti tudi veljavni osebni dokument.

 

f) V primeru, da se pri članu kluba spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval na Pristopnici, je dolžan spremembo podatkov sporočiti v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Spremenjene podatke bo Baby Center upošteval najkasneje v roku dvajsetih (20) dni od prejetega Obrazca za spremembo podatkov. Baby Center ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov člana kluba.

g) Član kluba, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v tiskani obliki (katalog ugodnosti, direktna pošta ipd.) ali elektronskih obvestil, se od teh aktivnosti odjavi z izpolnjenim Obrazcem za spremembo podatkov. Obrazec lahko:

   (1) osebno odda v trgovini Baby Center,
   (2) pošlje po pošti na naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ali
   (3) pošlje preko e-pošte na naslov klub@babycenter.si.
   (4) Od elektronskih obvestil se lahko odjavi tudi preko aplikacije Moj profil na spletnem mestu www.babycenter.si.

h) Član kluba , ki ne želi prejemati multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti odjavi na naslednje načine:

   (1) Prek Obrazca za spremembo podatkov (tega odda v trgovini Baby Center ali ga pošlje na naslov Klub Baby Center, Letališka 3c, 1000 Ljubljana).)
   (2) Prek elektronskega pisnega zahtevka, ki ga pošlje na elektronski naslov: klub@babycenter.si; v sporočilu mora navesti člansko številko kluba in številko GSM, na katero prejema multimedijska sporočila.
   (3) Odjava od multimedijskih obvestil je možna tudi preko aplikacije Moj profil na spletnem mestu www.babycenter.si.

9. KOMUNIKACIJA

a) Baby Center bo člana kluba o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščal preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval član kluba na Pristopnici.

b) S članom kluba, ki domačega naslova oz. številke GSM nima registriranih v Republiki Sloveniji, Baby Center komunicira izključno prek elektronske pošte.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA

a) Član kluba lahko prekine članstvo na podlagi izpolnjenega obrazca Prenehanje članstva, ki ga odda na prodajnem mestu Baby Center, pošlje na naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@babycenter.si. Prekinitev članstva prek aplikacije Moj profil ni mogoča.

b) Baby Center deaktivacijo članstva izvede v roku dvajsetih (20) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirajo se vse štiri kartice iz kompleta.

c) Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo.

11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE

a) V primeru izgube katerekoli kartice iz kompleta je mogoča blokada kartice:

   (1) v trgovini Baby Center, z obrazcem Blokada in zamenjava kartice (izvedba v roku sedem (7) dni),
   (2) preko spletne aplikacije Moj profil (takojšnja blokada),
   (3) s pisnim zahtevkom preko e-pošte z obrazcem Blokada in zamenjava kartice na naslov klub@babycenter.si (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila),
   (4) s telefonskim klicem na 080 28 81 (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila).

b) V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, je član kluba upravičen do novega paketa kartic. Član kluba izpolni obrazec za Nadomestilo kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Baby Center ali za kartico zaprosi preko spletne aplikacije Moj profil.

c) Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo

d) Že pridobljene ugodnosti s stare kartice kluba, ki jih je pridobil imetnik kartice in ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani kateregakoli imetnika kartice, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kar.

g) V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, Baby Center ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonitet in ugodnosti s strani tretjih oseb.

12. PRAVNA ZAŠČITA

a) V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Baby Center imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti kluba.

b) Družba Baby Center ima pravico spremeniti Splošne pogoje kluba. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.babycenter.si in prodajnih mestih Baby Center. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih obveščen in da se z njimi strinja.

c) Morebitne spore med članom kluba in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost splošnih pogojev: od 1. 9. 2013 do spremembe oziroma preklica.